FORGOT YOUR DETAILS?

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kreative bv, 'kreative cases'

Artikel 1. Toepasselijkheid der voorwaarden.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes aan derden gedaan, alle verkoopovereenkomsten door Kreative bv, verder te noemen opdrachtnemer, met derden overeengekomen, evenals op alle overeenkomsten met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden aanneming van werk daaronder begrepen, door opdrachtnemer met derden. Wijzigingen in enige overeenkomst tussen opdrachtnemer met derden aangegaan en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.2 Indien de opdrachtgever eveneens Algemene Voorwaarden voert, zijn deze voor ons niet bindend, voor zover deze afwijken van onze voorwaarden, behoudens schriftelijke instemming onzerzijds, met de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

1.4 Alle offertes worden gedurende 30 dagen gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

1.5 Alle offertes geschieden onder een voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Alle meerkosten die uit deze omstandigheden voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever en zullen apart in rekening worden gebracht.

1.6 Kreative cases  is handelend onder de rechtspersoon Kreative bv en maakt gebruik van een aantal website url's, kreative.mobi/ kreative-cases.com/ kreativecases.com, waarvan het fysieke kantoor gevestigd is te Den haag. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, s’ Gravenhage onder nummer KvK 57277877.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Mondelinge overeenkomsten gelden slechts als deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Ook op deze overeenkomsten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Kreative bv. Kreative bv is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant mede gedeeld. 

Artikel 3. Kwaliteit en omschrijving.

3.1 De opdrachtnemer verbindt zich jegens de opdrachtgever de zaken te leveren conform de omschrijving, kwaliteit, en hoeveelheid als nader in de offerte dan wel koopovereenkomst staat aangegeven.

3.2 De opdrachtnemer verbindt zich jegens de opdrachtgever hem zaken te leveren, die in alle opzichten gelijk zijn en eventuele monsters of modellen die door de opdrachtnemer en/of opdrachtgever te beschikking zijn gesteld of verstrekt. 

Artikel 4. Verpakking, verzending en levering.

4.1 Bij verkoop geldt dat de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt de zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

4.2 Indien een product gebreken vertoont, zal Kreative bv dan wel fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt. Het risico tijdens transport van het door U bestelde product is voor Kreative bv.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en risico bij koop.

5.1 Kreative bv.nl behoudt zich het eigendom voor van de geleverde zaken tot de algehele betaling van de koopprijs, alsmede van alle bijkomende kosten, zomede ook van alle nog openstaande vorderingen ter zake van eerdere leveringen, heeft plaatsgehad. Kreative bv blijft eigenaar van de goederen totdat volledige betaling is ontvangen.

5.2 Opdrachtgever dient de zaken, wanneer nog geen volledig eigendom, in goede staat en conditie te behouden.

5.3 Indien er gerede twijfel bij de opdrachtnemer bestaat betreffende de betalingscapaciteiten van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer bevoegd de bezorging van de zaken uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtnemer lijdt door deze vertraagde aflevering.

5.4 Opdrachtnemer, of haar gemachtigde, is te allen tijde gerechtigd binnen te treden in de lokaliteiten waar het geleverde zich bevindt, zolang de koopprijs niet is voldaan. De opdrachtgever verplicht zich hiertoe alle medewerking te verlenen en geeft bij deze opdrachtnemer of haar gemachtigde hiertoe de volmacht. 

Artikel 6. Tijdstip van levering bij koop.

6.1 Kreative bv streeft ernaar om bestellingen genoemde levertijd na ontvangst van de betaling af te leveren op opgegeven adres. Hiertoe is Kreative bv echter niet verplicht. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Kreative bv te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Kreative bv kan worden toegerekend.
6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Kreative bv zal in dat geval de betaling retourneren.
6.4 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Kreative bv zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

 

Artikel 7. Overmacht

7.1 De in artikel 6 bedoelde leveringstermijn in geval van een koopovereenkomst wordt verlengd met de periode, gedurende welke de ondernemer door oorzaken, die buiten zijn schuld of risicosfeer zijn ontstaan, is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

7.2 Indien door overmacht de levering meer dan 3 maanden vertraagd wordt, zijn zowel Kreative bv als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de opdrachtnemer slechts recht op een vergoeding van de door hem gemaakte kosten. 

Artikel 8. Garantie & service

 

8.1 In geval van een koopovereenkomst stelt Kreative bv zich zowel tegenover de opdrachtgever als tegenover de afnemers van de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade aan en/of door de zaken optredende tijdens de in de overeenkomst vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de opdrachtgever of een afnemer van deze, de zaken gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing, of aan de andere kant bij het gebruiken ervan fouten maakt. De aansprakelijkheid van Kreative bv is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak, of tot vervanging van die zaak, of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Kreative bv voor de geleverde zaken met een fabrieksgarantie gelden de door de fabrikant gestelde garantiebepalingen. Geeft de fabrikant geen garantie, dan wordt door Kreative bv eveneens geen garantie verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 Aanvullende garantie voorwaarden.

 Kreative bv. garandeert:  indien de richtlijnen voor correct gebruik worden gevolgd van het aangekochte product volgens specificaties van leverancier/fabrikant van het product en garandeert verder: het product tegen aanzienlijke gebreken in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik voor een periode van een (2) jaar vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop volgens Europese richtlijnen.  Deze garantie is niet overdraagbaar en geldt alleen voor de oorspronkelijke aankoop. Een origineel of een kopie van een aankoopbon/order van de oorspronkelijke en /of  online bevestiging is vereist voor garantie validatie en service. Garantieclaims dienen rechtstreeks te worden aangegeven. Kreative bv verwijst voor schade en claims  aan elektronische apparaten naar de garantievoorwaarden en instructies van de leveranciers/ fabrikanten.

Uitsluitingen en beperkingen.

Beperkte garantie voor het product. De garantie is niet van toepassing op niet aangekochte product(en) bij Kreative bv. Garantie geldt alleen voor het normale gebruik van het product, normale slijtage uitgezonderd, in overeenstemming met de gebruiksinstructies die bij het product schriftelijk of via url hyperlink van de desbetreffende merk/fabrikant verwijst. Deze garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, overmacht, of enige aanpassing/ wijziging van het product.

Voor afhandeling van de garantie, en de enige en volledige aansprakelijkheid is, naar keuze van Kreative bv, te repareren of vervangen van het defecte product of teruggave van het aankoopbedrag van het defecte product binnen dertig (30) kalenderdagen. Reparatie of vervanging (inclusief onderdelen en arbeid, evenals de kosten van verzenden ) worden vergoed op kosten van Kreative bv.

Kreative bv houdt zich het recht voor om u een vervangend product dat is hetzelfde of van een soortgelijke stijl of een vervangende gelijkwaardige die mogelijk niet van soortgelijke aard (afhankelijk van beschikbaarheid) te sturen. Vervangende producten zullen worden geleverd alleen op basis van uitwisseling. Vervangende producten zijn gegarandeerd zoals hierboven voor de rest van de oorspronkelijke toepassing van de garantieperiode.

Garantiebepalingen

TENZIJ uitdrukkelijk vermeld HIERBOVEN IN DEZE GARANTIE WORDT HET PRODUCT GELEVERD "ZOALS DEZE IS" EN HET BEDRIJF GEEFT GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE OF AAN DE BEPERKINGEN VAN DE WET EN WIJST EN SLUIT ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET , DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ALS DE AFWIJZING VAN IMPLICIETE GARANTIE NIET TOEGESTAAN DOOR DE WET IS DE DUUR VAN DERGELIJKE GARANTIES BEPERKT TOT DE IN DEZE GARANTIE looptijden.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL KREATIVE BV aansprakelijk zijn jegens U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, MORELE OF HOGE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT EIGENDOM SCHADE, VERLIES VAN WAARDE VAN HET PRODUCT OF EEN DERDE PRODUCT  DIE WORDEN GEBRUIKT IN OF MET HET PRODUCT OF VERLIES VAN GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF EEN DERDE PRODUCT DIE WORDT GEBRUIKT IN OF MET HET PRODUCT, ZELFS ALS BEDRIJF IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE. Kreative bv heeft geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of functioneren van consumentenelektronica OF ANDERE PERSOONLIJKE GOEDEREN DIE IN DE PRODUCTEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT, LAPTOPS, mobiele telefoons en andere handheld apparaten, OF VERLIES VAN GEGEVENS IN DE HIERVOOR GENOEMDE APPARATEN, ETC . NIET TEGENSTAANDE ENIGE SCHADE DIE U MOGELIJK LIJDT OM WELKE REDEN DAN OOK (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT alle schade die hierin wordt genoemd en alle directe of algemene schade in contract, ONRECHT (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERS), de volledige aansprakelijkheid IS BEPERKT TOT HET BEDRAG BETAALD DOOR U VOOR HET PRODUCT.

8.3  RMA-Garantie aanmeldingen.

Als u een claim wilt plaatsen onder deze garantie met betrekking tot het Product, kunt u een e-mail gericht aan support@kreative.mobi zenden met de volgende informatie:

  • (Kopie) bevestiging & factuur (foto van een origineel is toegestaan)
  • Product SKU.
  • Aankoop datum.
  • Korte (300-450 tekens) omschrijving van het probleem.
  • Een telefoonnummer en e-mailadres waar u tijdens de normale kantooruren bereikbaar bent.

Alle bovenstaande informatie is vereist voordat een garantieclaim wordt geaccepteerd. Zodra wij uw email valideren, zullen wij u een RMA (Returned Merchandise Authorization) nummer  en ontvangst aan u bevestigen via info@kreative.mobi

Kreative bv verbindt zich ertoe alle redelijke oplossingen te bieden om eventuele geschillen of tegenstrijdigheden op te lossen. U erkent ook en gaat ermee akkoord dat u als de geautoriseerde gebruiker of de kaarthouder bent, enige terugboeking of claim procedure met onze bank en/of ICEPAY of uw eigen betaling provider ( Bank, Paypal of andere credit card verstrekker )niet zal starten, zonder het verkrijgen van een speciale bevestiging van ons, ook al gaf u ons niet de mogelijkheid om de vordering of geschil op te lossen, zelfs al zijn wij niet in staat om een oplossing aan te bieden.

Artikel 9. Prijs, betaling en retourneren

9.1 De gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het aanbod geldende prijs. Veranderen deze, dan behoudt Kreative bv zich het recht voor, de op de dag van de levering geldende prijzen te berekenen. Kosten die niet in de koopovereenkomst zijn begrepen, zullen apart berekend worden. Actie prijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt tenzij anders contractueel of in de winkel(-URL) aangegeven. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. Kreative bv kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

9.2 De opdrachtgever is bij koop verplicht de vordering direct voor of tijdens ontvangst der zaken of geleverde diensten te voldoen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

9.3 De betaling- en overschrijvingskosten, evenals disconto van andere wisselkoersen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

9.3 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en wettelijke verwijderingsbijdrage, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. 

9.3B Retourneren: De klant is echter wel gehouden het product op eigen kosten te retourneren met een vervoerder naar eigen keuze. Klant dient het product te retourneren met verzending en ‘handtekening voor ontvangst ‘aan een vervoerder aan te bieden. Indien een RETOUR verzending zoekraakt, neemt en accepteert Kreative bv geen verantwoording of aansprakelijkheid.

9.4 Indien opdrachtgever besluit om binnen 14 dagen na ontvangst van de order deze te retourneren, wordt door Kreative bv restitutie verleend, indien:

  • verpakking ongeopend en onbeschadigd ,apparatuur en/of accessoires ongebruikt, 100% teruggave.
  • verpakking geopend maar onbeschadigd, apparatuur en/of accessoires ongebruikt 95% teruggave.
  • verpakking geopend maar onbeschadigd, apparatuur en/of accessoires ongebruikt , echter geen gebruiksaanwijzing meer aanwezig, 80% teruggave.
  • verpakking geopend  en beschadigd, apparatuur en/of accessoires ongebruikt, 80% teruggave.
  • verpakking geopend en beschadigd, apparatuur en/of accessoires onmiskenbaar gebruikt, 40% teruggave.

Restitutie voor alle niet in bovenstaande genoemde gevallen of gebreken wordt door Kreative bv nader vastgesteld. Bovenstaande is aIIeen en uitsluitend van toepassing op goederen die niet op maat speciaal voor opdrachtgever vervaardigd zijn, in dit geval kan er geen sprake van een zichttermijn of restitutie zijn.

Artikel 10. Ontbinding

10.1 De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of aan de andere kant de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkend.

10.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1 Kreative bv respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die U ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld. Kreative bv zal al uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor eigen gebruik ( overeenkomsten, mailings etc.). De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij daar uitdrukkelijke toestemming door opdrachtgever is verleend. 

Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Elk geschil zal worden afgehandeld volgende richtlijnen.

TOP
Product is toegevoegd